Dalton onderwijs

Naar onze Dalton Update pagina   

Hoera wij zijn een door de NDV officieel erkende Daltonschool!! #TROTS#2021-2026 #InDurvenSchuiltKracht#OBSDeKring#NDV

 


 

Het Daltonkind van onze Kring

Ik mag zijn wie ik ben.
Ik ken mezelf en leer mezelf steeds beter kennen.
Ik krijg en neem de ruimte om mijn talenten te ontwikkelen.
Door kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, groei ik als persoon.

Ik ben blij met wie ik ben. Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen.
Ik ben nieuwsgierig, onderzoek een probleem en werk aan oplossingen.
Ik deel mijn ideeën met anderen.
Ik ga met hen in gesprek en stel waar nodig mijn plannen bij.
Ik werk samen met mijn omgeving. Ik hou rekening met de ander.
Ik doe mee met anderen en anderen doen mee met mij.
We hebben samen plezier!

Waar dat kan, bepaal ik zelf wat ik wil leren en wat ik ga doen; zo leer ik steeds meer verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen ontwikkeling.
Ik leer te plannen en ik draag zorg voor mijn taken.
Waar ik hulp nodig heb vraag ik het.
Ik zorg goed voor mezelf, voor de ander en voor onze omgeving. Ik denk na over wat ik doe.
Ik blik terug, vraag feedback. Ik vier mijn successen.
Ik leer van de ander en de ander van mij.

 

Ik ben de moeite waard, jij bent de moeite waard!

 

Dalton-nieuwsflash 2020-2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Bij deze de eerste echte nieuwsflash over ons Daltononderwijs. In dit bericht informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen en vertellen we u in een notendop wat het Daltononderwijs van OBS De Kring inhoudt.

Het Daltononderwijs kenmerkt zich door 5 kernwaarden:

 1. Zelfstandigheid
 2. Samenwerken
 3. Vrijheid en verantwoordelijkheid
 4. Effectiviteit
 5. Reflectie

Deze kernwaarden vormen in samenhang met elkaar het fundament van de school en worden door de leerlingen en het team vormgegeven en gedragen. We stemmen ons onderwijs af op de behoeften van de leerlingen en maken de kinderen zelf actief.

Onze daltonvisie wordt vormgegeven op basis van vertrouwen en respect voor het kind. Het stelt leraren organisatorisch in staat kinderen te geven wat ze nodig hebben en hen zowel cognitief als metacognitief voor te bereiden op wat de wereld van hen vraagt. Het stelt de kinderen in staat om mee te denken over hun eigen toekomst waarin zijzelf de hoofdrol spelen en waarbij zij allemaal over vaardigheden beschikken die zij in kunnen zetten daar waar nodig én gewenst.

"Eigenaarschap"…. niet alleen een statisch woord in onze schoolvisie… Eigenaarschap is de magie die je ziet bij kinderen wanneer ze hun eigen plan vorm kunnen geven en uit kunnen werken (alleen of samen) en waarbij uiteindelijk met trots - op welke wijze dan ook - getoond kan worden dat het doel bereikt is. En die doelen worden in ons daltononderwijs breed gesteld.

Proces Daltonschool in wording:

De Kring is vanaf september 2019 officieel Daltonschool in oprichting. Dit houdt in dat wij in twee jaar toewerken naar de officiële Daltonlicentie. Door middel van de gecertificeerde teamscholing voor Daltonleerkrachten én het succesvol afronden van de opleiding tot Daltoncoördinator (post-HBO, Saxion Deventer), professionaliseren wij ons. De school wordt gemonitord door de Nederlandse Dalton Vereniging. Zij beoordelen of OBS De Kring op een weldoordachte en actuele wijze invulling en uitvoering geeft aan de kernwaarden van het Daltononderwijs. Wanneer onze school kan aantonen dat de Daltonprincipes in het dagelijkse onderwijsaanbod en de organisatie zijn ingebed -dit vindt plaats middels een officiële visitatie door erkende visiteurs van de NDV- wordt de Daltonlicentie verleend. Vervolgens wordt de Daltonschool elke vijf jaar opnieuw geaudit door een visitatiecommissie van de NDV.
De officiële eerste visitatie staat gepland voor juni/juli 2021.  

Ons team is op de achtergrond vol enthousiasme in de weer met het realiseren van de criteria. Zo zijn zij bezig (geweest) met het ontwerpen, uitvoeren en borgen van Daltonmanifesten, een Daltonportfolio, het Daltonboek en de beleidsmatige plannen en benodigde documenten. Ook onze kindpartner BieNeek is vanaf dag 1 enthousiast geraakt en waar mogelijk/wenselijk worden de werkwijzen afgestemd.  De Daltoncoordinator heeft op intensieve basis contacten met andere Daltonscholen in de regio, maar ook daarbuiten. Er vindt scholing, consultatie en inspiratie plaats. We blijven ons ontwikkelen en professionaliseren! 

Met vriendelijke groet,
 

Namens het hele team,
Sabine Cilissen-Janssen
Daltoncoördinator (i.o.)

 

September 2019: De Kring wordt Dalton school…..


Onderscheidende karakter
Naast alle onderwijskundige ontwikkelingen die we de afgelopen jaren zijn ingegaan op het gebied van visie ontwikkeling, inzetten van I Pads, digitale rapportfolio's enz. zijn we vanuit onze visie op zoek gegaan naar een volgende stap in de ontwikkeling van de Kring als onderscheidend concept in de regio.
 • Hoe kunnen dat onderscheidend karakter nog duidelijker en scherper neerzetten? En wat is dat onderscheidende karakter dan?
 • Hoe kunnen we de Kring nog duidelijker op de kaart zetten? Vanuit een regiofunctie kunnen we al concluderen dat er van de 119 leerlingen 66 leerlingen uit Genhout komen, 35 leerlingen uit Beek en 18 leerlingen uit omringende dorpen. Dat is bijna de helft uit de regio. Hoe kunnen we die instroom nog meer versterken?
 • Hoe kunnen we nóg meer samenhang vinden in alles wat we al doen?
 • Hoe kunnen we hier als team verder nog verdieping en scholing in zoeken en volgen?
 • Welk schoolconcept ligt dicht bij ons, waarin we heel veel herkenning vinden, waar we al heel veel van doen, maar toch vernieuwend en onderscheidend is?
 • Wat versterkt de kwaliteit van ons onderwijs nóg meer?
 
We hebben dat gevonden in het Daltononderwijs!
We zijn dan ook heel verheugd om te kunnen zeggen dat de Kring vanaf volgend schooljaar een Daltonschool in opleiding is. Eigen onderzoek heeft ons geleerd dat onze manier van werken heel dicht bij het Dalton onderwijs ligt.
Het onderwijsconcept van de school sluit nu al naadloos aan op het Daltonconcept; er hoeven enkel een paar puntjes op de i gezet te worden. Daar gaat we het komend jaar aan werken. Het is een hele eer om straks het label Dalton te krijgen.
Alle collega's volgen de scholing, want vanzelfsprekend valt er altijd nog iets te leren, te verbeteren en aan te vullen. Maar ook willen we dat iedereen op school deze visie onderschrijft en hier ook in de praktijk mee aan de slag gaat. Zodat we samen een krachtige Daltonschool zullen zijn!
Het streven en de verwachting is dat we rond januari 2021 een volwaardige Daltonschool zijn. Daarmee zijn we de derde Daltonschool in heel Limburg, en dat vinden we een hele eer.
 
Onze stichting Kindante vindt het belangrijk dat scholen onderscheidend zijn om zo een breed aanbod van scholen te krijgen zodat ouders, kinderen en ook medewerkers iets te kiezen hebben.
 
Wat is Dalton onderwijs?
 
Dé manier of een manier?
Daltononderwijs is een manier van lesgeven, een visie die probeert onderwijs dicht bij het kind te brengen. Iedere vorm van onderwijs, iedere leerkracht probeert op zijn eigen manier ieder kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven van later. Daltononderwijs is niet beter dan andere vormen van onderwijs, maar meer een wijze om te proberen onderwijs van en voor de kinderen te maken.
 
Het daltononderwijs is tussen 1904 en 1921 ontwikkeld door de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst (1887-1973).
Het ontstond in drie fasen . In de eerste fase (1904-1905) was Parkhurst juf op een eenmansschool in Waterville, een gehucht op het platteland. Ze was nog maar achttien jaar en kwam net van de middelbare school. Ze had geen enkele ervaring en moest nog naar de lerarenopleiding. De leerlingen hoefden van juf Parkhurst niet de hele dag stil te zitten en te luisteren. Ze mochten zelf aan het werk en ook samenwerken en ze mochten zelf hun werk plannen en in eigen tempo werken. Dat was totaal iets anders dan het frontaal klassikale onderwijs dat gebruikelijk was destijds (ook wel 'lockstep teaching' genoemd).
In de tweede fase (1910-1912) had Parkhurst de lerarenopleiding achter de rug en enkele jaren ervaring als lerares. Ze mocht op haar school in Tacoma het onderwijs van de negen- tot veertienjarigen vernieuwen.. In de "laboratory" gingen de leerlingen met hun werk bezig, hun taken. De leraren maakten de taken ("assignments"). Ze vertaalden de voorgeschreven lesstof van hun vak in leertaken die overzichtelijk te plannen waren. Het gebruik van taken veranderde het onderwijs ingrijpend: leren werd eigen werk van de leerling; hij kon zelfstandig aan het werk; hij kon in eigen tempo werken; hij kon het werk zelf plannen. De "laboratories" werden als werkruimtes ingericht met materialen, instrumenten, boeken en naslagwerken onder handbereik van de leerlingen en met instructieve afbeeldingen en figuren aan de wanden en voor de ramen. Er kwamen grote tafels te staan in plaats van schoolbankjes, voor samenwerken en groepsgewijze instructie.
In de derde fase (1919-1921) experimenteerde Parkhurst in Dalton, Pitsbug en New York. Wat er nieuw bij kwam, is het werken met "graphs": tabellen waarop de leerlingen zelf hun voortgang bijhouden. Parkhurst schreef in deze periode ook haar artikelen in The Times en het boek Education on the Dalton Plan.
In 1919 opende Parkhurst met financiële steun van de welgestelde familie Crane in New York City in 1919 "The Children's University School", die in 1920 de naam "The Dalton School" kreeg.
 
Daltononderwijs nú
Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.
Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en hen uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.
Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
 


Wat betekent dit voor de Kring?
Ongetwijfeld is hierin al een heleboel van de visie en werkwijze van de Kring te herkennen, omdat het zo mooi aansluit bij wat we al doen. Dat we Daltonschool worden, betekent dus niet dat er ineens een heleboel gaat veranderen. We blijven de Kring en we blijven datgene doen waar we voor staan en waar we goed in zijn. We gaan enkele pijlers nóg verder uitwerken en uitvoeren, waarna we ons officieel Daltonschool mogen noemen.
 
De ontwikkeling en de visie van de Kring hebben we in enkele tekeningen op papier gezet. Leuk om naar te kijken, en een mooi uithangbordje voor de school om te laten zien wie we zijn en wat we doen!
 
Wij zijn enthousiast en willen graag, samen met u als ouders én de kinderen, verder aan de slag om van deze mooie school een nóg mooiere, krachtigere en onderscheidende school te maken.
 
Regelmatig zullen we van ons laten horen. Hoever we zijn met de scholing, met uitgebreide informatie over de 5 pijlers, enz. Ook zullen we leerkrachten, leerlinge, maar ook ouders naar hun ervaringen en bevindingen vragen en aan het woord laten.
 
Planning en traject
Voor het gehele scholingstraject wordt voor onze school dus 1 ½ jaar uitgetrokken, dit is beduidend korter dan de trajecten op de meeste scholen die deze ontwikkeling in gaan. Omdat we al bijna naadloos aansluiten!
In het schooljaar 2019-2020 zullen we:
 • 4 dagdelen gezamenlijk scholing volgen, deze zullen plaatsvinden op de geplande studiedagen.
 • 1 dagdeel zullen alle klassen bezocht worden door iemand van de Nederlandse Dalton Vereniging.(NDV)
 • Op schoolbezoek gaan op een Daltonschool
 • 2 teamleden gaan de opleiding (post-HBO) tot Daltoncoordinator volgen.
 
In schooljaar 2020-2021 volgen dan nog 2 scholingsmomenten en 1 keer de klassenbezoeken.
Op het moment dat we de scholing afgerond hebben, volgt er een visitatie van NDV .
Als alles naar  wordt bevonden, mogen we ons vanaf dat moment Dalton school noemen.
Vanaf het moment dat we met scholing starten, zijn we Dalton school in opleiding en worden we als school ook lid van de Dalton Vereniging.
 
 Door: Lyan Schreurs (directeur)
 
 
 
 
Powered by BasisOnline