Oudervereniging

Oudervereniging OBS de Kring

 
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met het team diverse activiteiten organiseert, zoals het bezoek van Sinterklaas, het kerstdiner, de carnavalsfeest  en het zomerfeest. 
Gemiddeld 5 keer per schooljaar  vergadert de oudervereniging. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom.
Lijkt het u leuk om lid te worden van de oudervereniging  dan kunt u contact opnemen met één van de leden, de voorzitter Kevin Meulenberg, met de leerkracht van uw kind of met Lyan Schreurs, de directeur.
Bij het organiseren van de activiteiten is hulp van ouders onmisbaar. U zult dan ook dit schooljaar weer regelmatig een oproep ontvangen. Naast de gezelligheid om aan activiteiten deel te nemen, vinden kinderen het ook leuk wanneer hun ouders/verzorgers helpen op school.
 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door de overheid. De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de oudervereniging vastgesteld en door de medezeggenschapsraad van de school goedgekeurd. De oudervereniging is, in overleg met het team, verantwoordelijk voor het beheren en besteden van ouderbijdragen. Zij dragen er zorg voor, dat het bedrag geheel ten goede komt aan uw eigen kind. Hiervoor worden activiteiten als Sinterklaas, Pasen, Feestweek, enz. georganiseerd. De vrijwillige ouderbijdrage op OBS De Kring bedraagt € 25,00 per kind. De bijdrage is voor elk kind gelijk, ongeacht of er sprake is van een tweede of volgend kind uit één gezin. Ouders waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar instromen, dienen een evenredig deel van de bijdrage te voldoen. Indien ingestroomd in het eerste kwartaal van het schooljaar, dient het totale bedrag te worden voldaan.

De kind bijdrage is vrijwillig: er is geen wettelijke verplichting tot betaling.
Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u ook om dit kenbaar te maken bij de penningmeester of de directie van de school. Er kan dan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht want financiële problemen mogen volgens ons geen reden zijn dat een kind niet kan meedoen aan een activiteit.  De stichting Leergeld van de gemeente Beek kan in financiële zin ondersteunend zijn.

 
Powered by BasisOnline