Onze Visie

Onze gezamenlijke missie

Uiteraard is de hoofdtaak van onze school het verzorgen van  kwalitatief goed onderwijs. Het voldoen aan de wettelijke kaders ( onder andere de kerndoelen) vormt daarbij een belangrijke onderlegger. De belangrijkste voortvloeiende opdracht vanuit onze hoofdtaak is “kinderen van nu toerusten en voorbereiden om morgen goed te functioneren”   oftewel ‘”kinderen gedegen voorbereiden op deelname aan de samenleving”.  Binnen het onderwijsleerproces spelen kennis, vaardigheden en houding een centrale rol. Om groei binnen deze elementen mogelijk te maken in het van belang een leeromgeving te creëren die tegemoet komt aan de intrinsieke motivatie ( de natuurlijk drang om te leren ) van kinderen  en hun onderlinge verschillen. We willen dit door de aan ons toevertrouwde kinderen een arrangement te bieden op basis van:
· een veilig leef/leerklimaat
· Een brede ontwikkeling
· Een rijke en inspirerende leeromgeving
· Eigentijds leren
· Passende onderwijszorg


Kernwaarden

Bij de realisatie van de missie werkt onze school vanuit de volgende kernwaarden:

 

· Het kind centraal; Ieder kind krijgt de kans zijn talenten op basis van uniciteit, optimaal te ontwikkelen. Een basisvoorwaarde hiervoor is gedegen en vernieuwend onderwijs te bieden dat aansluit bij de behoeften en talenten van de leerling. Competentieontwikkeling, 21st century skills, zelfstandig en gezamenlijk leren zijn daarbij kernwoorden.

· Identiteit; Onze school is een openbare school: een ontmoetingsschool, waar kennismaking en respect voor andere denkbeelden en culturen actief onder de aandacht gebracht worden. Er wordt ingegaan op verschillen, om ervan te leren iedereen in zin waarde te laten en te respecteren.

· Waarden en normen; Onze school staat voor waardengericht onderwijs, ingebed in de eigenheid van de organisatie en de gemeenschap. Het creëren van een veilig leef– en leerklimaat waarin iedereen zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt en er sprake is van wederzijds respect voor elkaars sterke en zwakke kanten. Onze leerlingen krijgen inzicht in  hun eigen leerproces en leren na te denken over hun eigen leren en handelen zodat ze medeverantwoordelijk worden voor hun eigen leer– en levensproces.

· Vrijheid in eigenheid; Binnen de grenzen van de uitgesproken kwaliteitsambities en de gemeenschappelijke identiteit behoudt onze school zoveel mogelijk de eigen identiteit, cultuur , uitstraling en plaats binnen de gemeenschap.

 

· Subsidiariteit; Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zover mogelijk en effectief/efficiënt, zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd met de daarbij behorende verantwoordelijkheid.


Visie

Als leidraad voor ons onderwijs, hanteren wij de visie van het ontwikkelingsgericht onderwijs, leren in de zone van de naaste ontwikkeling. Centrale thema’s zijn daarbij: werken in thema’s, leren in situaties die voor kinderen betekenisvol en realistisch zijn, doelgericht onderwijs, actieve leerlingen die spelen en onderzoeken, het recht doen aan verschillen tussen kinderen. In de groepen 1 en 2 werken we volgens de methode Speelplezier, in de groepen 3 met de methode Wereldspel en in de groepen 4 tot en met 8 met de methode IPC.


Visie op identiteit en samenleving

De inrichting van ons onderwijs, de keuze van leermethodes, de omgangsvormen van leraren, leerlingen en ouders moeten de concrete elementen zijn waarin de visie, onze idealen, te ontdekken zijn. Natuurlijk is in de school, binnen de vermelde inrichting van het onderwijs, ruimte voor de overdracht van waarden en normen en ook tradities. Verhalen worden verteld, feesten worden gevierd en daar waar nodig uitgelegd en verklaard. Andersdenkenden en mensen uit andere culturen, mogen er op rekenen dat er respect is voor hun afkomst en denken. Hierbij gaan we er wel van uit, dat onze openbare status door eenieder gerespecteerd wordt.

Concreet is voorgaande terug te vinden in:
• De cultuur waarmee de mensen in de school met elkaar om willen gaan; respect voor elkaar, eerlijkheid, openheid, fatsoen, dienstbaarheid, gastvrijheid, saamhorigheid, verbondenheid en zorg.
• De respectvolle aandacht voor andere culturen en geloven.


Visie omtrent andere aspecten binnen ons onderwijs

Drie aspecten willen wij iets nader beschrijven waardoor meer duidelijkheid ontstaat over onze intenties.

Het pedagogische aspect In onze school gaan we er van uit dat het kind centraal staat. Het kind als zich ontwikkelende persoonlijkheid, die gebaat is bij het zo veel mogelijk leren voor later. Dit binnen een klimaat waarin welbevinden en veiligheid centraal staan. Het realiseren van gevoelens van competentie, relatie en autonomie vormen daarbij de basis.

Het cognitieve aspect Wij willen de kinderen, binnen hun eigen mogelijkheden, optimale kansen bieden om zoveel mogelijk relevante kennis te verwerven en zich zo optimaal te ontwikkelen. Kennis vanuit, onder andere een maatschappelijk relevant, eigentijds en onderwijskundig verantwoord leerstofaanbod. Hierbij kiezen wij voor  een adaptieve aanpak; onderwijs dat past bij de individuele leerlingen. Daarbij bevorderen wij dat leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces. De kerndoelen vormen daarbij het richtsnoer.

Het onderwijskundige aspect
De aandacht voor dit aspect wordt geoperationaliseerd in de professionalisering van de leraren in onze school. Professionalisering in de richting van het omgaan met moderne methodes, het rekening houden met verschillen tussen leerlingen, effectieve instructie, de optimalisering van de participatie van en het omgaan met ouders, de verdere ontwikkeling van de leerlingenzorg en de voortschrijdende invulling van het kwaliteitsbeleid. Hierbij werken wij als team zo optimaal mogelijk samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Daartoe gaan we op een positieve, respectvolle, open en eerlijke manier met elkaar om.

 
Powered by BasisOnline