Missie en visie obs de Kring

 
Missie
Ik ben welkom op De Kring en mag zijn wie ik ben. Ik heb plezier en voel mij betrokken. Samen met anderen ontdek ik mijn talenten in een omgeving die mij uitdaagt. Zo leren we van en met elkaar. Ik mag ontdekken, onderzoeken en leren zodat ik een bijdrage lever aan onze veranderende wereld.
Ik ben een wereldburger!

Vanuit onze missie om van elk kind een wereldburger te maken, zijn wij als team van obs de Kring een nieuw visietraject gestart. De wereld om ons heen bestaat uit relaties en samenhangen. Het denken in samenhang is iets natuurlijks en loopt als een rode draad door onze hele school. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van nu de aard van relaties en systemen waarin we leven en werken leren herkennen en erkennen. Zo kunnen ze de complexe wereld om hen heen beter begrijpen en doorzien.
Talentontwikkeling gebruiken we om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben. Op die manier kunnen de leerlingen meer uit zichzelf halen en zo hun talenten ontplooien. We denken vanuit een groeimindset, zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. De overtuiging van denken vanuit een groeimindset betekent dat leerlingen en leerkrachten geloven dat ze zichzelf kunnen verbeteren en ontwikkelen.

We bieden een ruim aanbod in een rijke leeromgeving en er is veel variatie in werkvormen. Door onderzoek, spel en samenwerken leren de leerlingen hun opgedane kennis toe te passen in echtesituaties en interactie met anderen. De lokalen en de hal zijn zo ingericht dat er optimaal gespeeld en gewerkt kan worden met Speelplezier en IPC. De instructies zijn op maat, kort en efficiënt. Er zijn flexibele werkplekken voor kinderen die aan de zelfstandige werk- en leer taken gaan werken. De leerkracht is hierin meer begeleidend dan sturend.


Visie
Voor de komende vier jaren hebben we 4 speerpunten;
  • Ik, ik en de ander, ik en de omgeving
  • Gepersonaliseerd leren
  • Ontdekkend en onderzoekend leren
  • Samenwerkend leren
Binnen het team zijn deze speerpunten verdeeld over werkgroepen. Elke werkgroep wordt expert van een van de speerpunten. In de verdieping en uitwerking nemen zij de rest van het team mee. Deze groep zorgt, verspreid over de gehele periode, ook voor borging van dit onderdeel. Om dit te realiseren werken we vanuit het gedachtengoed van Boeiend Onderwijs.
In schooljaar 18/19 heeft de 1e werkgroep verdieping en samenhang gezocht in en met de Persoonlijke Doelen vanuit IPC.
Vanaf het volgend schooljaar gaan de werkgroepen hun uitwerking verbinden met de kernwaarden van het Daltononderwijs.


Boeiend Onderwijs
Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar.
Het gedachtengoed van Boeiend Onderwijs is een van de onderleggers van ons handelen.

Speelplezier
Jonge kinderen leren door te exploreren, te experimenteren en te imiteren.
Op de Kring wordt met de methodiek Speelplezier gewerkt, gespeeld en geleerd.
In groep 1 en 2 worden alle ontwikkelgebieden aangeboden volgens de methodiek Speelplezier. De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en geregistreerd met behulp van de digitale groeiwijzer.
De leerlingen van groep 3 werken en spelen in de middaguren met Speelplezier. Het aanbod is op die momenten groep overstijgend.
 
De methodiek Speelplezier bestaat uit dagelijks terugkerende speel-leerroutines:
demonstratiespel en een (hand)pantomimespel voor spel- en taalstimulering  in de grote groep, een begeleid spel met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine groep en observerend en kind - volgend meespelen en spel verrijken tijdens vrij spel.
 
Deze Speelplezier speel-leerroutines zijn gebaseerd op de drie i's inspireren,  inleven,  interveniëren 
De bedoeling van het interveniëren is om het  spel van kinderen te verrijken en ontwikkeling op diverse gebieden te stimuleren.
Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen hebben plezier en zijn voortdurend in ontwikkeling.

IPC
Elke middag wordt er in groepen 4t/m 8 gewerkt met de thema's (units) van het IPC.
 
Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesprogramma voor de creatieve en zaakvakken op basisscholen over de hele wereld, waarbij leren centraal staat. Voor alle creatieve- en zaakvakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen. Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Het aangeboden lesprogramma is integraal en thematisch samengesteld. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Het lesprogramma geeft kinderen kansen om samenwerkend en onderzoekend te leren. Onze leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces.
 
Het IPC biedt eigentijds, betekenisvol onderwijs en is samengesteld met het oog op hoge verwachtingen op het gebied van leren; er wordt veel aandacht besteed aan vaardigheidsdoelen. Hoe kun je informatie opzoeken, hoe toets je of de gevonden informatie gebaseerd is op feiten, hoe kun je jouw bevindingen presenteren aan anderen? Het leren gebeurt 'hersenvriendelijk'. Ieder kind mag zich op zijn eigen manier en niveau ontwikkelen. Het hersenvriendelijk leren komt uit "de breinvriendelijke klas"; het leerproces wordt bepaald door de manier waarop de hersenen werken.
Een breinvriendelijke klas steunt op vier pijlers:
•              een goed klimaat voor denken
•              het aanleren van de vaardigheden van denken
•              het werken met denken
•              het leren denken over denken

Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden. IPC leert kinderen kijken naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.
 
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de 'kennisoogst'. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema's) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor 'the big picture'. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende toegerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om, waar nodig, te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.  

Pedagogisch klimaat
Op de Kring willen we dat kinderen heel veel leren en elke dag met plezier naar school gaan. Wij werken aan een fijne sfeer in klassen. De atmosfeer in de school is veilig en vertrouwd. Elk kind komt tot zijn recht. Wij zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan.
 
Op OBS De Kring is er structureel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. We werken vanuit het principe; "zorg goed voor jezelf, de ander en de omgeving". We besteden gericht aandacht aan persoonlijke eigenschappen, normen en waarden die wij belangrijk vinden voor de kinderen. De school heeft dit vertaald in acht persoonlijke doelstellingen, vanuit de leerlijn SEO van IPC, te weten:
1. Onderzoek;  proberen meer te weten te komen
2. Aanpassingsvermogen; dingen op verschillende manieren kunnen doen
3. Volharding; een taak tot het eind volhouden
4.Moraliteit; de juiste beslissing proberen te nemen
5. Communicatie; delen met anderen
6. Bedachtzaamheid; nadenken over ons leren
7. Samenwerking;  samen leren en spelen
8. Respect; om anderen en om onze omgeving geven

Dalton
Op obs de Kring willen we met onze visie en aanbod onderscheidend zijn binnen de regio.
Passend bij onze eigen missie en visie zijn wij, na onderzoek, uitgekomen bij Daltononderwijs.
Vanaf schooljaar 19/20 gaan wij ons als team scholing volgen in Daltononderwijs.
Het streven is om in schooljaar 20/21 als openbare Daltonschool De Kring te gaan functioneren,
 
Daltononderwijs focust op;
Werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken.
De kernwaarden zijn:


De kernwaarden zijn kenmerkend voor de manier waarop een Daltonschool haar onderwijs vormgeeft.
Dit alles op basis van Vertrouwen.
 
Powered by BasisOnline