Onze Visie

Als leidraad voor ons onderwijs, hanteren wij de visie van het ontwikkelingsgericht onderwijs, leren in de zone van de naaste ontwikkeling. Centrale thema's zijn daarbij: werken in thema's, leren in situaties die voor kinderen betekenisvol en realistisch zijn, doelgericht onderwijs, actieve leerlingen die spelen en onderzoeken, het recht doen aan verschillen tussen kinderen.
In de groepen 1 tot en met 3 werken we volgens de methode Speelplezier, in de groepen 4 tot en met 8 met de methode IPC.
 

De komende vier jaar staan de volgende speerpunten vanuit de visie ontwikkeling centraal:

·         "Ik"  (Sociale omgang, veiligheid, - Ik mag zijn wie ik ben, elk kind een kans, mogelijkheden, - Graag naar school komen, - Openheid, - Respect, - Alle leerlingen welkom, - IPC persoonlijke doelen, - Adaptief, - Sociaal emotioneel speerpunt, - Eigen identiteit, wie ben ik, wie zijn we? - Passend onderwijs, - MI,  Talenten
·         Gepersonaliseerd Leren: zijn wie ik ben, verschillen accepteren, talenten erkennen, aanbod afgestemd, digitaal rapportfolio, zelfverantwoordelijk leren, hoge verwachtingen, eigenaarschap, Gynzy i pads.
·         Ontdekkend en onderzoekend leren: - Speelplezier/IPC, - Uitdagende omgeving, veranderende wereld, actuele thema's, onderzoeken, smartgames, werken op eigen niveau, wetenschap en techniek
·         Samenwerkend leren; - Van en met elkaar, samenwerken, verschillen accepteren en elkaar, respecteren, - Coöperatieve werkvormen, ochtendtaak/ weektaak, - Samenwerking in samenhang, betrokkenheid vergroten en elkaar helpen, groep overstijgend werken, veilige omgeving, warm contact met leerkracht
 
Deze speerpunten worden in het kader van eigenaarschap van leerkrachten en zelfsturing van het team door 4 verschillende werkgroepen voorbereid en uitgewerkt. Deze werkgroep brengt hun deskundigheid weer over aan het team, zodat schoolbreed aan dit ontwikkelpunt gewerkt wordt. De voortgang zal zichtbaar zijn door de hele school en gevisualiseerd worden op de innovatiewand. De betreffende werkgroep initieert de opdrachten, doelen en bijeenkomsten van het team rondom deze innovatiewand.
De genoemde speerpunten zullen in het nieuw te maken schoolplan 2019- 2023 opgenomen en uitgewerkt worden, en vanuit het schoolplan weer in het operationele jaarplan.

Visie omtrent andere aspecten binnen ons onderwijs  

Drie aspecten willen wij iets nader beschrijven waardoor meer duidelijkheid ontstaat over onze intenties.

- Het pedagogische aspect:

In onze school gaan we er van uit dat het kind centraal staat. Het kind als zich ontwikkelende persoonlijkheid, die gebaat is bij het zo veel   mogelijk leren voor later. Dit binnen een klimaat waarin welbevinden en veiligheid centraal staan. Het realiseren van gevoelens van competentie, relatie en autonomie vormen daarbij de basis. 

- Het cognitieve aspect:

Wij willen de kinderen, binnen hun eigen mogelijkheden, optimale kansen bieden om zoveel mogelijk relevante kennis te verwerven en zich zo optimaal te ontwikkelen. Kennis vanuit, onder andere een maatschappelijk relevant, eigentijds en onderwijskundig verantwoord leerstofaanbod. Hierbij kiezen wij voor een adaptieve aanpak; onderwijs dat past bij de individuele leerlingen. Daarbij bevorderen wij dat leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces. De kerndoelen vormen daarbij het uitgangspunt.

- Het onderwijskundige aspect:

De aandacht voor dit aspect wordt geoperationaliseerd in de professionalisering van de leraren in onze school.
Professionalisering in de richting van het omgaan met moderne methodes, het rekening houden met verschillen tussen leerlingen, effectieve instructie, de optimalisering van de participatie van en het omgaan met ouders, de 
verdere ontwikkeling van de leerlingenzorg en de voortschrijdende invulling van het kwaliteitsbeleid. Het blijven door ontwikkelen van  van visie en concept. Hierbij werken wij als team zo optimaal mogelijk samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Daartoe gaan we op een positieve, respectvolle, open en eerlijke manier met elkaar om.
 
Powered by BasisOnline