MR op School

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school.

Taken medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie  moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is vastgelegd in het MR-reglement van onze school.

Samenstelling MR OBS De Kring:
Inez Cuypers (leerkracht), Frank Polz (voorzitter/ouder), Sabine Janssen (leerkracht/secretaris) en Karin Mulders (ouder).

Doelstelling:

De medezeggenschapsraad vindt het belangrijk een spreekbuis te zijn namens alle personeel en ouders om van daaruit hun adviserende en signalerende functie goed uit te kunnen voeren. De medezeggenschapsraad wil daarom ouders nadrukkelijk uitnodigen om ideeën en aandachtspunten door te geven, zodat deze in hun vergadering  besproken kan worden. Het centrale thema van de medezeggenschapsraad is dit jaar ouderbetrokkenheid.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de medezeggenschapsraad:

  • U bent van harte welkom in het inloopspreekkwartier, dat aan het begin van iedere vergadering ingepland wordt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sabine Janssen, secretaris: s.janssen@kindante.nl
  • Via het ouderpanel. De medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met het ouderpanel. Signalen, ideeën en aandachtspunten die hier ter sprake komen, worden door de MR meegenomen naar hun vergadering.
  • Persoonlijk contact met een van de MR-leden; u kunt hen altijd aanspreken!

Samen willen we een bijdrage leveren aan de blijvende ontwikkeling van het onderwijs!

Powered by BasisOnline